ADG dienstengroep werkt op basis van een goed, duidelijk en verantwoord fiscaal beleid. Transparantie is daarbij een belangrijke pijler. Wij zoeken naar een open, eerlijke en constructieve dialoog met onze stakeholders (waaronder de Belastingdienst), gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Daarbij maken we zo optimaal mogelijk gebruik van fiscale wet- en regelgeving. Wij onderbouwen de door ons in te nemen fiscale standpunten altijd zorgvuldig en laten deze – indien noodzakelijk – toetsen door de Belastingdienst en/of externe adviseurs.

Op fiscaal gebied is de Belastingdienst de belangrijkste sparringpartner van ADG. In 2011 heeft ADG een individueel convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gesloten. Het doel hiervan is het creëren van meer duidelijkheid en zekerheid rondom fiscale zaken en een effectieve fiscale beheersing door de ADG organisatie zelf. We hebben regelmatig overleg met de Belastingdienst en ontmoeten elkaar periodiek om inzichten uit te wisselen over belasting gerelateerde zaken.

Conform de geldende fiscale wetgeving handelt ADG als verantwoorde belastingbetaler. Onze belastingaangifte is volledig, tijdig en accuraat en de belastingen worden in lijn daarmee betaald. We streven naar duidelijkheid op het gebied van fiscaliteit en het tijdig signaleren van fiscale kansen en risico’s.

Verantwoord Fiscaal Beleid – ADG dienstengroep

Dit fiscale beleid heeft betrekking op ADG dienstengroep SE en haar groepsmaatschappijen (hierna: ADG).

Onze externe omgeving verandert voortdurend, bijvoorbeeld door continu veranderende wet- en regelgeving en sinds enige jaren de introductie van Horizontaal Toezicht. ADG heeft in maart 2011 een individueel convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. In deze veranderende omgeving is het belangrijk dat er fiscaal bewustzijn is binnen onze organisatie.

Dit fiscale beleid heeft tot doel duidelijkheid te geven over de wijze waarop wij om willen gaan met de heffing van belastingen over onze winst (Vpb), onze omzet (Btw), de lonen (loonbelasting en premies) en eventueel andere relevante belastingmiddelen. De belangrijkste randvoorwaarden hierbij
zijn legaliteit – wij zullen nooit bewust fiscale wetgeving overtreden – en transparantie.

Duidelijkheid op het gebied van fiscaliteit kan het gedrag van onze mensen in de juiste richting sturen. Tevens kunnen fiscale kansen en risico’s makkelijker en in een eerder stadium gesignaleerd worden.

Het opstellen van dit fiscale beleid moet dan ook leiden tot een verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering door fiscaliteit integraal onderdeel te maken van onze bedrijfsvoering, alsmede het beheersbaar houden van fiscale risico’s en het benutten van fiscale kansen.

Fiscale missie

ADG heeft als fiscale missie:

 • Compliant en transparant zijn richting al onze stakeholders;
 • Optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden binnen wet- en regelgeving.

Om voor ADG te komen tot een operationeel helder fiscaal beleid en om invulling te geven aan deze fiscale missie is er een fiscale strategie nodig met bijbehorende doelstellingen.

Fiscale strategie

De directies van ADG en haar groepsmaatschappijen beschouwen fiscaliteit als een belangrijk onderdeel van de organisatie(s). De afdeling Fiscale Zaken van ADG zal de groepsmaatschappijen en/of directie van ADG – daarbij rekening houdend met het fiscaal beleid – adviseren over (nieuwe) fiscale wetgeving, aandragen van fiscale kansen en ondersteunen bij fiscale vraagstukken. De aanbevelingen dienen conform de belangrijkste randvoorwaarde binnen de relevante wet- en regelgeving te passen.

Fiscale doelstellingen

Om de fiscale missie handvatten te geven, zijn de volgende te realiseren doelstellingen geformuleerd:

 • verhogen van fiscaal bewustzijn van de medewerkers;
 • beschrijven van fiscale processen, als onlosmakelijk onderdeel van onze bedrijfsprocessen;
 • helder beschrijven en vastleggen van fiscale taken en verantwoordelijkheden;
 • inzichtelijk en beheersbaar houden van fiscale risico’s en benutten van fiscale kansen;
 • het op hoofdlijnen op de hoogte houden van de Raad van Commissarissen over de fiscaliteit
  binnen ADG;
 • werken aan een op transparantie en vertrouwen gebaseerde relatie met de Belastingdienst en
  werken in de actualiteit;
 • het tijdig en op correcte wijze voldoen aan de aangifteverplichtingen voor de diverse
  belastingmiddelen (compliance);
 • de fiscale beheersing zoveel als mogelijk te integreren in de geautomatiseerde systemen.

Tax Control Framework

Om aan te tonen dat er inzicht bestaat in de fiscale risico’s die ADG en haar groepsmaatschappijen lopen, is er binnen (de groepsmaatschappijen van) ADG een Tax Control Framework (hierna: TCF) opgesteld. Naast inzicht in de fiscale risico’s worden hierin de fiscale processen beschreven alsmede
de wijze waarop beheersmaatregelen zijn ingericht om deze fiscale risico’s te mitigeren.

Met het opzetten van een compleet en solide TCF binnen ADG kunnen derhalve op procesmatige wijze de fiscale risico’s worden beheerst. Het doel is een goed werkend systeem van fiscale risicobeheersing.

De afdeling Financiën (Control en Fiscale Zaken) van ADG geeft sturing aan de (uniforme) opzet en ontwikkeling van het TCF. De uitwerking, implementatie en onderhoud van het TCF is de verantwoordelijkheid van de (directies van de) groepsmaatschappijen. De afdeling Financiën van ADG draagt zorg voor het ondersteunen van de groepsmaatschappijen en het waar mogelijk behalen van synergievoordelen.

De groepsmaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen en monitoren van de opzet, het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen. De afdeling Financiën van ADG zal een in- of externe controle (door bijvoorbeeld accountant en/of Belastingdienst) begeleiden.

Transparantie

ADG kan bestempeld worden als ‘maatschappelijk relevant’. Een commerciële onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en vanuit die overtuiging meerwaarde creëert voor alle stakeholders. Een onderneming met een sterke en positieve reputatie, die wordt ingevuld door de
groepsmaatschappijen. Wij geloven erin dat transparantie een belangrijke pijler is van goed en verantwoord fiscaal beleid.

Op fiscaal gebied is de Belastingdienst de belangrijkste sparringpartner van ADG. Wij zoeken naar een open, eerlijke en constructieve dialoog met onze stakeholders (waaronder de Belastingdienst), gebaseerd op vertrouwen, respect en transparantie. Er mag zo optimaal mogelijk gebruik worden gemaakt van fiscale wetgeving. Wij zullen de door ons in te nemen fiscale standpunten altijd zorgvuldig onderbouwen en indien noodzakelijk laten toetsen door de Belastingdienst en/of externe adviseurs. Wij zullen richting de Belastingdienst een consistente en daarmee geloofwaardige en transparante houding aannemen, welke erop is gericht ook op lange termijn samen afspraken te maken.

Door ADG is reeds een individueel convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gesloten, waarbij het doel meer duidelijkheid en zekerheid rondom fiscale zaken is, alsmede controles door de Belastingdienst achterwege te laten bij effectieve fiscale beheersing door de ADG organisatie zelf. We hebben regelmatig overleg met de Belastingdienst en ontmoeten elkaar periodiek om inzichten uit te wisselen over verscheidene zaken omtrent belastingen. Deze open communicatie zorgt ervoor dat een onzekere fiscale positie tot een minimum beperkt wordt.